لیست داروهای ممنوعه در پی ار پی

داروهای زیر از یک هفته قبل تا شش هفته پس از انجام پی آر پی نباید مصرف شوند :

  • داروهای NSAID شامل

ـ آسپیرین

ـ ایبوپروفن
ـ کتوپروفن

ـ فنوپروفن

ـ ناپروکسن

ـ دیکلوفناک
ـ مفنامیک اسید
ـ پیروکسی کام
ـ ایندومتاسین
ـ فنیل بوتازون

ـ نابومتون
ـ روفکوکسیب
ـ سولینداک
ـ والدکوکسیب
ـ سلکوکسیب
ـ اتودولاک
ـ فلوربیپروفن
ـ کتورولاک

ـ ملوکسیکام

ـ تولمتین

ـ اگزاپروزین

  • کورتیکواسترویید ها شامل

 ـ بتامتازون

ـ دگزامتازون

ـ هیدروکورتیزون

ـ تریامیسنولون

ـ پردنیزون

ـ پردنیزولون

ـ متیل پردنیزولون

ـ کورتیزون

ـ بودسونید

  • ویتامین E